fbpx Privacy statement - Altorffer

Privacy statement

Onderstaand vind je een eenvoudig overzicht van wat er gebeurt met de persoonsgegevens die je zelf invult in formulieren op onze websites, online portalen, of zelf verstrekt in e-mailverkeer naar ons of die wij in onze administratie verwerken naar aanleiding van een persoonlijk contact, telefonisch contact, digitaal contact of schriftelijk contact.

Altorffer hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Altorffer houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Altorffer zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Altorffer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Promotionele doeleinden;
 • Informatieve doeleinden, zoals een (vrijblijvende) offerte of aanvraag voor meer informatie;
 • Communicatie over de overeengekomen opdracht en/of dienstverlening;
 • De uitvoering van de overeengekomen opdracht en/of dienstverlening;
 • Het afleveren van de overeengekomen opdracht en/of dienstverlening.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Altorffer diverse persoonsgegevens van je vragen. Dit zijn de noodzakelijke adresgegevens van jou of jouw bedrijf en contactgegevens van jou of contactpersonen in jouw organisatie.

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) worden door Altorffer niet langer opgeslagen dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de gevraagde dienst(en) te kunnen leveren. Wij verwijderen jouw gegevens ook indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer je zelf om verwijdering verzoekt. Order gerelateerde werkbestanden worden na uiterlijk 10 jaar verwijderd uit ons archief, databestanden met persoonsgegevens ten behoeve van mailingen worden maximaal 65 dagen bewaard. De bewaartermijnen die wij hanteren gelden niet indien er sprake is van een wettelijke of fiscale uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via drukkerij@altorffer.nl, dan verwijderen wij deze informatie

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van hosting en beheer van onze online-, web-, of cloudtoepassingen;
 • Het verzenden en/of gepersonaliseerd verzenden van drukwerk.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging

Altorffer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jouw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen jou vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Je kunt bovenstaande doen door ons per e-mail of schriftelijk te benaderen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met jou niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Altorffer B.V.
Strijmaden 13
4703 RG Roosendaal
Tel: 0165 – 522 744
Mail: drukkerij@altorffer.nl

Wijzigingen

Altorffer behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd dit privacy statement aan te passen. Wij raden daarom aan om regelmatig de meest recente versie van het privacy statement te bekijken. Voor vragen of opmerkingen betreft dit privacy statement kun je contact opnemen met Altorffer via drukkerij@altorffer.nl. Deze versie is opgesteld in april 2020